Terms of service

Rukakeskus Oy:n verkkopalveluiden yleiset käyttöehdot

TIETOA RUKAKESKUS OY:N (ski.ruka.fi, ski-inn.fi, shop.ruka.fi, pyha.fi, ski.pyha.fi, pyhabooking.fi ja laplandgames.fi) VERKKOSIVUSTOISTA

Rukan ja Pyhän Ski-Inn ja Webshop verkkokaupat ovat Rukakeskus Oy:n toteuttamia verkkopalveluja. Palvelussa välitetään Rukakeskus Oy:n sekä sen tytäryhtöiden Pyhätunturi Oy:n ja Ski-Inn Hotels & Apartments Oy:n tarjoamia palveluja. Kaikki maksutapahtumat kulkevat Rukakeskus Oy:n kautta.  

Sivustoilla on SSL-varmenne jolla palveluntarjoajan (Rukakeskus Oy) identiteetti on varmennettu ja samalla käyttäjän koneen ja palvelimen välinen yhteys on salattu.

Varauksia ja palvelua koskevissa asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä Rukan ja Pyhän myyntipalveluihin:

RukaBooking
Puh. 08 8600 300 , myynti@ruka.fi
Rukatunturintie 9, 93830 Rukatunturi

PyhäBooking
Puh. 08 8600 400, myynti@pyha.fi
Kultakeronkatu 21, 98530 Pyhätunturi

Verkkopalveluissa ei säilytetä mitään asiakkaan maksutapahtumaan liittyviä tietoja, kuten luottokortti- tai pankkitilinumeroita. Maksutapahtuma on salattu ja siinä noudatetaan Luottokunnan ja pankkien turvamääräyksiä.

Rukakeskus Oy (Y-tunnus 1886917-7), Pyhätunturi Oy (Y-tunnus 0726785-9), Ski-Inn Hotels & Apartments Oy (Y-tunnus 1905064-9)

 

REKISTERISELOSTE 23.5.2018 (Henkilötietolain 523/99 10§:n mukaan)

1. Rekisterinpitäjä: Rukakeskus Oy, Rukatunturintie 9, 93830 Rukatunturi. Puh. 0400 101 600.

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö: Rukakeskus Oy, Mika Määttä, Rukatunturintie 9, 93830 Rukatunturi.

3. Rekisterin nimi: Rukakeskus Oy:n Ski-Inn huoneistojen, hissilippujen, pääsylippujen ja lahjakorttien verkkokaupan asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste: Asiakastietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun tai sopimukseen rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Asiakassuhteen hoito ja kehittäminen, kuten palveluiden myynti ja osto, verkkopalvelujen oston vahvistaminen sekä majoitustoiminnan mahdollistaminen ja verkossa tehtyjen varausten identifiointi. Yrityksen oma ja yhteistyökumppaneiden markkinointi sekä viestintä. Rekisterinpitäjän liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittäminen.

6. Rekisterin tietosisältö: Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaista seuraavia henkilötietoja:

– Asiakkaan etu- ja sukunimi, syntymäaika, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite
– Kansalaisuus
– Majoitusvarauksia koskevat tiedot (varauksen arvo, varattu huoneisto, erityisruokavaliot, mahdolliset asiakaspalaute ja reklamointitiedot)
– Asiakkaan maksutapatiedot, laskutustiedot, mahdolliset maksuviivetiedot
– Tieto siitä jos asiakas on kieltänyt käyttämästä tietoja suoramarkkinointiin
– Tieto siitä jos asiakas on antanut suostumuksen sähköiseen suoramarkkinointiin (markkinointi tekstiviestitse tai sähköpostitse)
– Tiedot palvelujen käytöstä tai ostoista
– Asiakkaan valintoja ja toiveita koskevat tiedot (esim. huonetta koskevat erityistoiveet, esteettömyysasiat yms.)
– Mahdolliset asiakaspalaute- ja reklamointitiedot

7. Säännönmukaiset tietolähteet: Tiedot kerätään asiakkailta varauksenteon yhteydessä rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi tietoja kerätään palveluiden käytöstä, ostosten teosta saatavista tiedoista tai mahdollisesti kolmansilta tahoilta saatavista tiedoista.

8. Henkilötietojen vastaanottajat: Rekisterinpitäjä käyttää palvelujensa toteuttamiseksi alihankkijaa tai alihankkijoita jotka tarvitsevat henkilötietoja oman palvelunsa toteuttamiseksi.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle: Henkilötietolain 22 a §:n 1 momentin mukaan henkilötietoja voidaan siirtää EU:n jäsenvaltioiden tai ETA:n ulkopuolelle siltä osin kun komissio on henkilötietodirektiivin mukaisesti todennut, että kyseisessä maassa taataan tietosuojan riittävä taso. Rukakeskus Oy käyttää palveluissaan Yhdysvaltalaisten LiveChat, Inc.:n ja Bokun:n sekä Googlen palveluita, joiden kautta siirtyy henkilötietoja (esim. asiakkaan IP-osoite ja yhteystietoja) EU:n ulkopuolelle. Rukakeskus Oy vastaa kolmansien osapuolten kanssa tehtävästä henkilötietojen käsittelystä henkilötietolain mukaisesti.

10. Henkilötietojen säilytysaika: Asiakasrekisterissä olevia asiakkaan henkilötietoja käsitellään asiakkuussuhteen ajan. Rekisterinpitäjä katsoo asiakkuuden päättyneeksi jos asiakas ei ole käyttänyt rekisterinpitäjänä olevan yrityksen palveluita kahteenkymmeneen (20) vuoteen. Aika lasketaan sen kalenterivuoden päättymisestä jolloin asiakas on viimeksi käyttänyt yrityksen palveluita. Tiedot poistetaan asiakkuuden päätyttyä kuuden (6) kuukauden kuluessa ellei tietojen säilyttämiseen ole olemassa muuta perustetta.

Asiakkuuden päättymisen jälkeen tietoja voidaan kuitenkin säilyttää ja käsitellä jos se on tarpeen reklamaatioasioiden käsittelyä varten. Asiakasrekisterissä olevien tietojen säilytysajassa noudatetaan myös lain edellyttämiä säilytysaikoja kuten kirjanpitolakia. Kirjanpitolain vaatimia tietoja säilytetään niin kauan kuin kirjanpitolaki edellyttää.

Yritysasiakkaiden yhteyshenkilötiedot poistetaan vastaavalla tavalla sen jälkeen kun yrityksen asiakkuus katsotaan päättyneeksi. Tietoja voidaan tämän jälkeen kuitenkin säilyttää jos siihen on olemassa muut peruste. 

Kun tietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen nojalla, tietoja säilytetään niin kauan kuin tietoja tarvitaan sopimuksen täytäntöön panemiseen. Sopimuksen tultua suoritetuksi, tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakkuussuhde on olemassa tai käsittelyyn on olemassa muu peruste (esim. reklamaatiotapaukset tai kirjanpitolaki).

11. Rekisteröidyn oikeuksista: Asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun nojalla (tietosuoja-asetus artikla 6 artikla 1 kohta e alakohta). Tässä tapauksessa oikeutetun edun muodostaa asiakkuussuhde. Henkilötietoja käsitellään myös rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen perusteella (tietosuoja-asetus artikla 6 artikla 1 kohta b alakohta). Tätä käsittelyperustetta on selostettu tarkemmin tietosuojaselosteen kohdassa 4. Kun tietoja käsitellään oikeutetun edun ja sopimuksen nojalla, rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet :

REKISTERÖIDYN OIKEUS PÄÄSTÄ OMIIN TIETOIHINSA

– Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä itseään koskeviin tietoihin (tarkastusoikeus) sen selvittämiseksi käsitelläänkö häntä koskevia tietoja jäsenrekisterissä tai että niitä ei käsitellä.
– Rekisteröidyllä on pääsääntöisesti oikeus saada tietää mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee.
– Rekisteröidyn oikeutta saada tiedot, voidaan tietosuoja-asetuksen nojalla rajoittaa tai siitä kieltäytyä jos tietojen antaminen vaikuttaisi haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin. Tällaisia suojattavia oikeuksia ovat muun muassa rekisterinpitäjän liikesalaisuudet tai toisen henkilön henkilötiedot. Rekisteröidyn oikeutta saatetaan rajoittaa myös kansallisessa lainsäädännössä ( esim. tietosuojalaissa).

OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN

– Rekisteröidyllä on sen nojalla oikeus vaatia että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

OIKEUS TIETOJEN POISTAMISEEN

Rekisterinpitäjän on rekisteröidyn pyynnöstä poistettava rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy :

– Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
– Rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä
– Rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten (käsittely on tässä tapauksessa mahdollista kuitenkin muihin tarkoituksiin)
– Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

Vaikka jokin edellytyksistä täyttyisi, ei tietoja tarvitse poistaa jos käsittely on tarpeen esimerkiksi rekisterinpitäjään sovellettavaan EU-oikeuteen tai kansalliseen lainsäädäntöön perustuvan käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitten noudattamiseksi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

OIKEUS VASTUSTAA TIETOJENSA KÄSITTELYÄ

– Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteellä kun tietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella.
– Rekisteröidyllä ei ole oikeutta vastustaa henkilötietojen käsittelyä kun käsittely perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.
– Jos rekisteröity on vastustanut tietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, rekisteröidyn tulee yksilöidä erityinen tilanne johon perustuen hän vastustaa oikeutetun edun perusteella tapahtuvaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi jatkaa tietojen käsittelyä vastustuksesta huolimatta jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Rekisteröidyllä on oikeus  milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käyttöä suoramarkkinoinnissa. Jos rekisteröity vastustaa henkilötietojen käyttöä suoramarkkinoinnissa, tietoja ei saa enää käsitellä tähän tarkoitukseen.

OIKEUS PYYTÄÄ KÄSITTELYN RAJOITTAMISTA

Rekisterinpitäjän on rekisteröidyn pyynnöstä rajoitettava henkilötietojen aktiivista käsittelyä seuraavissa tilanteissa :

– Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden jolloin käsittelyä on rajoitettava siksi aikaa kunnes rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden
– Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vaatii henkilötietojen poistamisen sijaan tietojen käsittelyn rajoittamista
– Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai
– Rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä (vastustusoikeudesta yllä) ja sen arviointi, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet, on kesken.

Käsittelyn rajoituksen kestäessä tietoja saa lähtökohtaisesti vain säilyttää. Tietoja saa käsitellä myös oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää yleistä etua koskevista syistä. Ennen kuin käsittelyn rajoitus poistetaan, siitä on ilmoitettava rekisteröidylle.

OIKEUS SIIRTÄÄ TIEDOT JÄRJESTELMÄSTÄ TOISEEN

Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin henkilötietoja joita käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla sekä rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa sekä siirrettyä henkilötiedot suoraan rekisterinpitäjältä toiselle jos se on teknisesti mahdollista.

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

13. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt: Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Pyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee.

 

Evästeet

Evästeet (engl. cookie) ovat pieniä tiedostoja, joita verkkosivut tallentavat tietokoneellesi. Kun vierailet sivustolla seuraavan kerran, selaimesi lukee evästeen ja välittää tiedot takaisin verkkosivulle tai kohteelle, joka asetti evästeen.

Rukan nettisivuilla käytetään evästeitä mm. tilastointiin, käyttökokemuksen parantamiseen sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä verkkopalveluamme hyväksyt evästeiden käytön.

Evästeiden poistaminen käytöstä

Evästeet voi poistaa käytöstä muuttamalla selaimen asetuksia. Evästeiden käytöstä poistaminen voi heikentää palvelun toimivuutta ja käyttökokemusta.

Sosiaaliset laajennukset

Rukakeskus Oy:n sivustoilla ja palveluissa on linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä nk. sosiaalisia laajennuksia (esim. Facebookin yhteisöliitännäisiä). Rukakeskuksen sivustoilla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat näiden palveluiden omilta palvelimilta.

Rukakeskuksen sivustoilla ja palveluissa oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin laajennuksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja. Lisätietoja kolmannen osapuolen palveluiden käyttöehdoista löytyy yritysten nettisivuilta.